Pravidla

 

Pravidla PKL

¨

I.                    Organizace ligy

Podkozákovská liga (dále jen PKL) se skládá z dílčích soutěží v požárním útoku, vyhlášených pro kategorie muži a ženy. Pokud tato Pravidla neupravují jinak, soutěže se řídí platnými Pravidly požárního sportu (Směrnicemi hasičských sportovních soutěží). 

Nejvyšším orgánem PKL je Rada ligy, která se skládá ze zástupců sborů pořádajících jednotlivé dílčí soutěže ligy

 

 

 

 

II.                     Termíny a Registrace

Termíny Soutěží pro rok 2019

 

4.5. Smidary - 10.00 hod.

18.5. Cetenov - 14.00 hod.

8.6. Příšovice - 14.00 hod.

7.7. Košťálov - 10.00 hod.

29.6. Železnice - 10.00 hod.

20.7. Podmoklice - 14.00 hod.

3.8. Nová Ves u Chrastavy - 10.00 hod.

10.8. Jílové u Držkova - 10.00 hod.

31.8. Karlinky - 10.00hod.

 1.9. Valdice - 10.00 hod.

28.9. Ploukonice - 14.00 hod.

Registrace na soutěže

Na soutěže je možné se registrovat v týdnu před danou soutěží na webových stránkách http://pkl.firesport.eu, vždy od pondělí 20.00 hod. do pátku 24.00 hod. Pořadatel jednotlivých soutěží si vyhrazuje právo na změnu startovního pořadí vlastního/ch družstva/družstev. Pořadatel má právo před registrací vložit do startovní listiny max. 6 družstev, tuto skutečnost ovšem musí sdělit e-mailem správci registrace michalstepan@seznam.cz) minimálně den před zahájením registrace.

Registrované startovní pořadí bude akceptováno, bude-li mít družstvo/a zaplaceno startovné s řádně vyplněnou přihláškou před nástupem (cca. 9.45 hod.). Nebude-li mít družstvo/a zaplacené startovné a odevzdanou přihlášku do této doby, bude automaticky zařazeno na konec startovní listiny. Zbylá část startovní listiny se pak posouvá. Posun startovní listiny směrem vzhůru je i v případě, že se registrované družstvo nedostaví .

Změna ve startovní listině je možná (po vzájemné dohodě družstev, kterých se změna týká) nejdéle 30 minut před startem soutěže, tj. prvního startujícího družstva. Registrace do soutěže je závazná. Startovní listina je pro obě kategorie vypsána společná. Písemná přihláška do soutěže je povinná a musí být odevzdána před zaplacením startovného.

III.                    Účast na soutěži

Jednotlivých dílčích soutěží se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z ČR i ze zahraničí v kategoriích muži a ženy. Startovné činí 200,- Kč za jedno soutěžní družstvo. Družstvo se do soutěže hlásí na místě soutěže, a to zaplacením startovného a odevzdáním řádně vyplněné přihlášky. Přihláška na soutěž je pro všechna dílčí kola společná, k dispozici bude na místě konání soutěže u prezentace nebo na webových stránkách pkl.firesport.eu.

Přihlášení do soutěže je možné maximálně do začátku nástupu družstev (cca. 15 min. před startem prvního družstva). Pokud družstvo dodá přihlášku, případně zaplatí startovné až po nástupu, bude automaticky zařazeno na konec startovní listiny.   

 

Družstvo a zápůjčky

Soutěží se v kategoriích muži a ženy. Družstva mužů mohou být doplněná ženami, kategorie žen se skládá výhradně z žen, tzn. v kategorii žen nemůže startovat družstvo doplněné mužem/i (tato družstva by při své účasti na soutěži byla hodnocena v kategorii MUŽI).

Každé družstvo si smí vypůjčit maximálně dva závodníky z jiných družstev a maximálně dva závodníky může zapůjčit jiným družstvům. Každý závodník smí na jedné soutěži startovat maximálně dvakrát za kategorii. Start vypůjčeného závodníka je povolen pouze v dresu domovského družstva, ve kterém je na soutěži prezentován. Skutečnost o vypůjčení závodníků družstvo uvede v přihlášce v příslušné kolonce. Pořadatel zajistí fotografování jednotlivých družstev na startovní čáře z důvodu kontroly počtu zapůjčených členů. V případě porušení tohoto pravidla budou odebrány body, které v této dílčí soutěži získala všem proviněným družstvům.

Žena prezentovaná v kategorii ŽENY, se může do kategorie MUŽI prezentovat znovu. Tato skutečnost se poté nepovažuje za zápůjčku člena a tato závodnice může startovat v dresech obou družstev, za které je do soutěže prezentována.

 

IV.                    Způsob provedení požárního útoku

 Dílčí soutěže PKL jsou vypsány pro kategorie muži a ženy, obě kategorie soutěží ve společné startovní listině na trati 2B.

Požární útok je prováděn dle pravidel požárního sportu a dle přílohy (Technické podmínky pro soutěžní družstva).

Příprava na základně je stanovena jednotně na 4 minuty. Čas přípravy se začíná měřit po odklizení předchozího stroje ze základny (povel startéra „Na základnu!“).

Po schválení základny rozhodčím se základna považuje za uzavřenou, tzn. žádný závodník se po schválení základny rozhodčím již nesmí dotknout svého materiálu, a to ani v případě „ulitého startu“. Jedinou výjimku tvoří situace, např. savice spadlá přes plyn, kdy je bezprostředně ohrožena funkčnost stroje. V tomto případě se jeden člen (popř. 8. člen) může dotknout materiálu (stroje) pro ubrání plynu. Zbylý materiál musí zůstat bez jakékoliv úpravy na zemi/základně!).

Rozhodčí startér zahájí startování povely: „Na místa!“ „Připravte se!“ „Pozor!“, výstřel. Na povel „Pozor!“ zaujmou soutěžící konečné startovní postavení. Pokus je odstartován výstřelem z pistole, avšak teprve tehdy, když jsou soutěžící na svých místech v klidu. V opačném případě se jedná o chybný start. Každé družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud byla chyba na straně soutěžících. Pokud byla chyba na straně startéra nebo startovací techniky nejedná se o chybný start. Pokud je nutné přerušit startování, je možné vrácení k základně (strojník, košař a béčkař), ale pouze se svolením startéra.

Startování je prováděno pomocí startovací pistole.

Po chybném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem nebo jiným, předem oznámeným způsobem.

Pro urychlení průběhu soutěže použijí jednotlivá soutěžní družstva přípravnou základnu, kterou zajistí jednotliví pořadatelé. Rozhodčí přípravné základny je zároveň Pomocným startérem při kontrole startů (pokud pořadatel neurčí dalšího rozhodčího, jako Pomocného startéra). Požární káď se během útoku nedoplňuje.

Značky pro odhozy apod. jsou dodány pořadatelem, soutěžní družstvo může pro svoji potřebu použít vlastní značky, avšak tyto značky může do dráhy (k jejímu okraji) umístit pouze v době své vlastní přípravy. Ihned po ukončení pokusu musí své značky z dráhy odstranit

 

 

 

V.                    Technické podmínky pro soutěžní družstva

Stroj:

Přenosná motorová stříkačka bez přetlakového ventilu, s funkčními klouby a klapkou, mechanickým ovládáním plynu, které je umístěno na směšovacím zařízení nebo na místě určeném výrobcem. Libovolné výfukové potrubí musí procházet vývěvou. Funkčnost vývěvy a tvar výfukového potrubí se neposuzuje. Jsou povoleny držáky savic na chladiči, které kopírují jeho tvar, nesmí však výškově přesahovat nad víčko chladiče. Stroj smí být před startem v chodu (tj. nastartován)

Sání:

Savice: 2 ks 2,5 ± 0,1 m nebo  2+2 ks 1,6 ± 0,1 m, bez tvarových podložek, šroubení o průměru 110 mm nebo koncovky DIN 110, délka náběhů savic se neposuzuje 

Koš: s funkčním zpětným ventilem (koš musí být před ponořením do vody namontován). Pokus je platný i tehdy, spadne-li koš do vodního zdroje i mimo něj ale byl následně namontován na savici před ponořením do vody. Dotyk savice hladiny se neposuzuje, došroubování koše pod hladinou zdroje se taktéž neposuzuje. Oka koše se neposuzují.

Podložka: pod spojení savic je možné umístit podložku o rozměrech max. 1x1 m, rovná bez výstupků a zářezů, o max. tloušťce 10 mm

Po dokončení pokusu může být sací vedení rozpojeno až na pokyn rozhodčího základny, opak znamená neplatnost pokusu. Savicové šroubení musí být spojeno před dokončením pokusu a na pokyn rozhodčího může dojít ke kontrole soudržnosti spojení.

Vedení:

 jsou povoleny sportovní úzké hadice, výbrus půlspojek se neposuzuje, použití válečkových pojistek se neposuzuje

B65: 2ks, minimální délka 19 m, plošná šířka min. 100 ± 1 mm

C42: 4ks, minimální délka 19 m, plošná šířka min.  65 ± 1 mm

Rozdělovač: s vřetenovými nebo kloubovými uzávěry, všechny uzávěry ve funkčním stavu

proudnice: 2ks,  maximální šířka výstřikové trubice 12,5 ± 0,1 mm

Mezi spojkami, včetně ozubů jednotlivých půlspojek musí být mezera pro vložení distančního listu papíru, včetně mezery u sacího vedení a sacího koše

Plošná šířka hadic bude kontrolována na přípravné základně, společně s funkčností rozdělovače, sacího koše a průměrem výstřikových trubic proudnic, délka hadic bude kontrolována po provedení pokusu.

Čas:

Čas je měřený elektronickou časomírou, při selhání časomíry družstvo svůj pokus opakuje (po dohodě s pořadatelem a rozhodčími bude vloženo do startovní listiny). Terče se používají SKLOPNÉ, nástřikovou čáru soutěžící nesmí překročit (nástřiková i startovní čára je nedotknutelná).

Výstroj soutěžních družstev:

Oděv je sportovní, zásahový nebo pracovní stejnokroj. K provedení požárního útoku je povinná jednotná výstroj, tričko zastrčené do kalhot, délka rukávů trička se neposuzuje. Pokud jeden sbor vysílá 2 a více družstev v jedné kategorii, musí být tato družstva viditelně odlišena, např. barvou dresu, či jiným na první pohled viditelným způsobem. Obuv pracovní nebo sportovní, dále jsou povolené tretry, hroty však nesmějí přesahovat výšku 9 mm. Kopačky nejsou povoleny. Obuv není součástí oděvu.

Lehký kožený opasek, dle Směrnic hasičských sportovních soutěží, je povinný.

Ochranná přilba odpovídající přilbám uvedeným ve Směrnicích hasičských sportovních soutěží (viz. Přilby vhodné pro požární sport). Úpravy helem nejsou povoleny. Outdoorové kamery (GoPro apod.) na helmách nejsou považovány za úpravu helmy, pokud není omezena funkčnost helmy (např. navrtání otvorů pro uchycení držáku na helmy apod.). Jednotná barva helem nebude posuzována.

 

Použití outdoorové kamery může být zakázáno propozicemi soutěže, které musí být pořadatelem případně zveřejněny na facebookovém profilu PKL, případně na webu PKL minimálně týden před konáním soutěže.

 

 

 

 

VI.                    Protesty

Protest může soutěžní družstvo podat pouze proti poškození a hodnocení vlastního družstva, účasti jiného soutěžícího v soutěži a proti výsledkům soutěže.

Protesty se podávají pouze písemně hlavnímu rozhodčímu do 10 minut od skončení pokusu, pokud se protest týká otázky poškození vlastního družstva nebo do 10 minut od vyvěšení oficiálních výsledků, jsou-li tyto výsledky spornou otázkou. Protest podává zásadně vedoucí družstva, které je na soutěži prezentováno a jehož soutěžícího se poškození týká.

Při podání protestu hl. rozhodčímu bude od protestujícího družstva vybírána kauce, kterou vedoucí družstva předá společně s protestem. Při kladném vyřízení protestu bude tato kauce okamžitě vrácena zpět společně s vyjádřením o protestu. Při odvolání k odvolací komisi (do 10 minut od oznámení zamítnutí původního protestu) přejímá kauci hl. rozhodčí a svolává odvolací komisi. Je-li protest nebo odvolání zamítnuto, předá hl. rozhodčí po nabytí práva rozhodnutí vybranou kauci pořadateli, který protestujícímu neprodleně vystaví doklad. Tato kauce propadá pořadateli a dále je vedena jako příjem pořádající organizace.

Kauce pro podání protestu je stanovena ve výši 200,- Kč, při odvolání k odvolací komisy je kauce stanovena ve výši 500,-Kč. Kauce je v případě uznání protestu/odvolání vrácena v plné výši zpět protestujícímu družstvu.

Odvolací komisi tvoří hl. rozhodčí, velitel soutěže a delegát ligy, který je soutěži přítomen a je jmenován Radou PKL, jako jejím zástupcem. 

 

 

VII.                    Bodování

V jednotlivých soutěžích PKL obdrží družstva body do celkového hodnocení seriálu.

Muži: 1. místo – 15 bodů až 15. místo – 1 bod

Ženy: 1. místo – 5 bodů až 5. místo – 1 bod

Při shodě dosažených časů na dílčí soutěži získávají družstva shodný počet bodů. Družstva se shodným časem na stupních vítězů provedou další pokus (rozstřel) o ceny.

Při shodě bodů v celkovém hodnocení na 1. až 3. místě rozhodne o celkovém umístění počet lepších umístění v seriálu, v případě celkové shody rozhodne o celkovém umístění rozstřel.

 

VIII.                    Vyhlášení výsledků

Družstva umístěná na bodovaných příčkách jsou povinna zúčastnit se vyhlášení výsledků na každé dílčí soutěži v minimálním počtu čtyř členů družstva ve stejnokroji, tuto povinnost prokáží vystoupením z řady v minimálním požadovaném počtu 4 členů. V případě nedodržení tohoto pravidla budou soutěžnímu družstvu odebrány získané body, pořadí družstev zůstává zachováno. Družstvo má právo využít tří omluvenek, které je povinno předložit hlavnímu rozhodčímu v písemné formě, popř. vyplnit údaj o omluvence v přihlášce na soutěž.

 

 

IX.                    Povinnosti pořadatelů

 

Pořadatel je povinen připravit dráhu a základnu dle pravidel požárního sportu. Dráhu rozměřit a opatřit značkami (po 17,5 metru) naměřeno od čáry stříkání. Dále je povinen zajistit přípravnou základnu pro kontrolu materiálu, která bude umístěna poblíž základny pro požární útok. Pořadatel je povinen zajistit kontrolu materiálu všech družstev, tzn. provést měření délky (minimálně jedné hadice), šířky hadic, průměr výstřikových trubic, funkčnost koše a rozdělovače. Pořadatel je povinen zajistit sbor rozhodčích (hl. rozhodčí, rozhodčí přípravné základny, 2 rozhodčí na terčích), a ten seznámit s pravidly PKL, minimálně však hlavního rozhodčího, dále fotografa či kameramana, který pořídí záznam (fotografie, video) družstev na startu, pro kontrolu zápůjček. Pořadatel je dále povinen zajistit občerstvení po celou dobu soutěže a obdarovat družstva na stupních vítězů poháry a medailemi, družstva na všech bodovaných místech odměnit věcnými cenami a všechny zúčastněné diplomem. V případě nepřítomnosti na vyhlášení bez řádně podané omluvenky propadají věcné ceny pořadateli. Pořadatel je povinen uhradit členský příspěvek do prvního kola PKL, v opačném případě nebudou tomuto pořadateli započteny body, které získá na dílčích soutěžích až do doby, než uhradí čl. příspěvek. Každý pořádající sbor je pak povinen zajistit účast minimálně jednoho člena ve vycházkovém stejnokroji (uniformě) na závěrečném vyhlášení ligy.

 

X.                    Práva Rady PKL

Rada PKL má právo vyžadovat po pořadateli jednotlivých dílčích soutěží odstranění případných nedostatků a udělit pokutu ve výši 2.000,- Kč za porušení povinností uvedených v čl. IX. pořadatelem. Rada má právo ustanovit delegáta/y ligy, kteří budou na jednotlivých dílčích kolech přítomni.

 

XI.                    Delegáti ligy

Delegát/i na dílčí soutěži vystupuje jménem Rady PKL, stává se zároveň členem Odvolací komise pro případ odvolání proti neuznanému protestu.

V případě neregulérnosti soutěže může navrhnout Radě PKL nezapočítání výsledků do celkového hodnocení ligy.

Práva a povinnosti delegáta:

     Před startem soutěže

-          musí zkontrolovat trať (délku, rozměry, rozmístění terčů, značek, základny a kádě)

-          konzultuje s rozhodčími jejich seznámení s pravidly PKL, odlišnostmi od pravidel Požárního sportu či jiných pravidel (jiných lig), popřípadě vysvětlí tyto odlišnosti.

V průběhu soutěže

-          kontroluje dodržování povinností pořadatelů, chování soutěžících, kteří zrovna neprovádějí svůj pokus a dodržování pravidel ze strany všech soutěžících a přihlížejících

-          kontroluje správné a spravedlivé rozhodování rozhodčích v průběhu soutěže

-          upozorňuje na nedostatky, může po pořadateli požadovat okamžité odstranění nedostatků

Po soutěži

-          má právo zkontrolovat podané a využité omluvenky z vyhlášení soutěže (týká se pouze dané dílčí soutěže, nelze vyžadovat po jednotlivých pořadatelích zpětně)

-           kontroluje počet členů družstev, která se umístila na bodovaných pozicích a jejich řádné vystoupení z řady

Více informací zde

Archiv zde

Počet článků: 0  Stránka: 

0

Omluvenky

Omluvenky 2019

Zde naleznete informace o využitých omluvenkách z roku 2019

Více informací zde

Archiv zde